لوگو

لوله های آبیاری قطره

لوله های 16 یا، لوله های آبیاری قطره ای یه نوع لوله پر مصرف هستند که تمام باغداران و کشاورزان به این لوله نیاز دارند. لوله های قطره ای با استفاده از قطره چکان برای آبیاری استفاده می‌شود. 
لوله های آبیاری قطره ای