لوگو

فیلتراسیون

برای جلوگیری از رسوبات و همچین آشغالهای موجود درلوله آب حتما باید از فیلتر استفاده کرد. برای هر لوله ای فیلتر آن نیاز هست. فروشگاه ژینکو پایپ بهترین فیلترهای موجود در بازار را موجود دارد. 
فروش دستگاه فیلتراسیون