لوگو

رابط تیپ به تیپ

یکی از رابط های پرمصرف در آبیاری با نوارتیپ هست. 
قیمت مناسب این محصول و کیفیت آب بندی همیشه باعث شده.
که فروشگاه ژینکو پایپ در منطقه پاکدشت حرف اول و بزند. 
فروش رابط تیپ به تیپ